Oppdatert 22. mai 2024.

  • Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. til 10. november 2023.
  • Vi varslet pålegg til Equinor 7. mars 2024
  • Pålegg til Equinor ble gitt 4. april 2024 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets prosesser og styringsverktøy for oppfølging etter tidligere tilsyn og granskninger fungerer etter hensikten, og at myndighetskrav etterleves. I tillegg var målet å få en bekreftelse på at kravene i storulykkeforskriften ivaretas.

Resultat

Vi identifiserte fire avvik knyttet til:

  • Avviksbehandling
  • Brannvannforsyning
  • Vedlikehold
  • Dokumentasjon

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkt knyttet til passiv brannbeskyttelse.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor om å redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det identifiserte forbedringspunktet. Svarfrist er satt til 21. januar 2024.