Tilsynet ble gjennomført i perioden 12. til 16. september 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å se hvordan selskapet etterlever regelverkskrav til elektriske anlegg, arbeid i -og drift av - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og telekom. Vi fulgte også opp hvordan rollene som "ansvarshavende for de elektriske anleggene" og "kommunikasjonsansvarlig" blir ivaretatt. Under tilsynet gikk vi også gjennom Aker BP sin håndtering av utvalgte hendelser og forhold relatert til relevante barrierefunksjoner.

Resultat

Vi identifiserte seks avvik og to forbedringspunkter hvorav beskrivelsen av det forbedringspunktet er unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 24, 3. ledd og vises ikke i opplistingen.

Avvikene var knyttet til:

  • Automatiske utkoblingsfunksjoner og forbrukere av nødkraftsystemet
  • Interne krav til ytelse for nødbelysning i kritiske områder
  • Utkobling og oppfølging av alarmer relatert til tennkildekontroll
  • Sikring av kompetanse innenfor elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og telekom
  • Sikring mot innkobling av elektrisk utstyr
  • Aktiviteter i vedlikeholdsprogram

Det ene forbedringspunktet var knyttet til informasjon for planlegging av arbeid i det elektriske anlegget.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 2. desember 2022.