Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. til 23. november 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at FLX (Equinor sin senfaseenhet – field life extension) sitt arbeid med å evaluere og forbedre vedlikeholdet av Statfjord B, bidrar til forbedring av HMS. Videre var målet å verifisere at arbeidet med forbedring av vedlikeholdsstyring sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko identifiseres, og følges opp, og at det er tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å gjennomføre vedlikeholdet og ivareta sikker drift.

Resultat

Vi identifiserte seks avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Personlig verneutstyr for arbeid på elektrotavler
  • Barrierer
  • Planlegging
  • Vedlikeholdsprogram
  • Sikkerhetsklarering av arbeid
  • Klassifisering av systemer og utstyr

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 18. mars 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.