Mål

Målet med tilsynet var å undersøke hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav og hvordan barrierer innen teknisk sikkerhet, prosess-sikkerhet og elektriske anlegg styres på Troll C.

Resultat

Det ble identifisert seks avvik knyttet til:

  • Oppfølging og oversikt over passiv brannbeskyttelse
  • Belysning i nødhospital og alternativt nødhospital
  • Automatiske aksjoner ved gassdeteksjon
  • Elektrotekniske systemanalyser
  • Advarselskilt høyspenningsutstyr
  • Overvåking og kontroll

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppbevaring og oppfølging av sikkerhetsutstyr i tavlerom
  • Arbeid på elektriske anlegg
  • Kjennskap til og oppdatering av driftsdokumentasjon
  • Start av brannpumper ved gassdeteksjon

Equinor har fått frist til 25. januar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.