Den 25. juni 2016, om lag klokken 10.55, ble en dekksoperatør alvorlig skadet på Goliat-innretningen i Barentshavet. Under innspoling av ståltau med en arbeidsvinsj, traff ståltauet operatøren i hodet. Hendelsen skjedde da området ble ryddet etter lossing av råolje dagen i forveien.

Faktisk konsekvens

Dekksoperatøren fikk alvorlige skader i hodet.

Potensiell konsekvens

Under endrede omstendigheter kunne dekksoperatøren pådratt seg flere alvorlige skader eller omkommet.

Utløsende årsak

Granskingen vår konkluderer med at enden av ståltauet hektet seg fast i ledeskiven foran arbeidsvinsjen, og at dette førte til kraftig stramming av tauet. Funn på stedet og vitneutsagn tyder på at det støpte endefestet på ståltauet løsnet og at ståltauet traff dekksoperatøren i hodet.

Funn i granskingen

Vår gransking har identifisert flere regelverksbrudd, deriblant manglende og mangelfulle barrierer som ellers kunne ha hindret den alvorlige hendelsen. En rekke bakenforliggende årsaker, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle, har dermed bidratt til at ulykken kunne skje.

Granskingen viser at det har vært mangler ved styrende dokumenter, mangelfull styring av risiko og kompetanse, samt uklar rolle- og ansvarsavklaring. Eksempler på dette er designfeil og mangler ved vinsj- og ledeskiveenheten, manglende risikovurdering av arbeidsoperasjonen, mangelfull kompetanse og mangelfull opplæring i bruk av utstyret. I tillegg manglet det bruksanvisninger, og det var ikke gjort samsvarsmålinger av utstyret som var i bruk.      

Det er identifisert avvik knyttet til oppfølging av tekniske forhold, identifisering av risiko i operasjon, styrende dokumenter, arbeidsprosesser, arbeidstakermedvirkning, ferdigstilling før oppstart og drift, materialhåndteringsplan, roller og ansvar og kompetanse

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen, har Ptil gitt Eni pålegg i henhold til varselet datert 27. mai 2019.

Hva skjer nå?

Frist for å etterkomme pålegget settes til 13.2.2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.