Kondensatlekkasjen oppstod i prosessmodulen på Gjøainnretningen 21. juni 2017, kl. 20.01.

Hendelsen førte til gassdeteksjon, generell alarm, automatisk nedstenging av prosessanlegget, trykkavlastning og mønstring i henhold til alarminstruks.

Lekkasjeraten er av Engie estimert til 1,06 kg/s og total lekkasjemengde ca. 1,25 m³. Analyser viser at væsken i stor grad bestod av produsert vann med mindre mengder hydrokarboner i form av gass og kondensat. Kondensatet ble ikke antent under hendelsen. Lekkasjen ble stanset etter cirka 30 minutter.

Den direkte årsaken til lekkasjen var utmattingsbrudd i sveis på en 1/2" rørstuss montert på en kondensatpumpe tilknyttet systemet for rekompresjon av gass.

I forbindelse med nødavstenging ble det registrert at en nødavstengingsventil oppstrøms lekkasjestedet ikke stengte.

Beredskapsledelsen ombord besluttet å evakuere 19 personer til land. Det var 49 personer om bord (POB) før evakuering. Situasjonen på Gjøa var normalisert kl. 22.09.

I vår gransking av hendelsen har vi funnet at Engie har hatt manglende vedlikehold på nødavstengingsventiler med tilhørende aktuatorer. Problemene har vært kjent over lengre tid, men ble ikke utbedret.

Granskingen har identifisert avvik fra regelverket innenfor følgende områder:

  • Barrierer og system for barrierestyring
  • Styring- og vedlikeholdssystem
  • Håndtering av vibrasjon
  • Organisasjon og ledelse

I tillegg har vi identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Kreftfremkallende og arvestoffskadelig kjemikalie

På bakgrunn av funnene som er gjort i granskingen har Ptil gitt Engie følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 5 om barrierer pålegger vi Engie å gjennomføre nødvendige tiltak slik at sikkerhetskritisk utstyr driftes, testes og vedlikeholdes på en måte som sikrer at barrierene er ivaretatt til enhver tid, ref. kap 7.1.1 i rapporten.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 16.2.2018. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.