Safe Scandinavia skal i tillegg til å være en boliginnretning også fungere som «Tender Support Vessel» (TSV). Det innebærer at innretningen skal kunne bistå produksjonsboring på faste innretninger i forbindelse med behandling av boreslam og borekaks.  

Målet med tilsynet var å følge opp at Prosafe AS har gjort de nødvendige analyser og tiltak for å sikre at Safe Scandinavia er i samsvar med regelverket innen fagområdene teknisk sikkerhet, vedlikehold og beredskap.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Barrierestrategi og ytelsesstandarder
 • Vedlikeholdssystemet
 • Sikkerhetsventiler (PSV)
 • Preservering
 • Aktivering av brannslokkesystemer
 • Nødavstengningssystemet
 • Risiko og beredskapsanalyser
 • Trening og øvelser
 • Flåtestasjonene
 • Evakueringsveier

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knytte til:

 • Opplæring
 • Bruk av brannslokkesystemer
 • Over -og undertrykk
 • Kompetanse

Prosafe AS har fått frist til 16.11 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.