Borgland Dolphin fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i 2004. Det påhviler Dolphin å etterleve og vedlikeholde alle forhold som beskrevet i SUT-søknaden, uavhengig av operasjonsmodus og lokasjon før innretningen tas i bruk for aktivitet på norsk sokkel.  

Bakgrunn 

Borgland Dolphin har ligget en lengre periode i opplag og operert over en kort periode på britisk sektor, før norsk Norske Shell skal benytte den til boreaktivitet på Knarrfeltet. Innretningen er inne for kun én brønn av kortvarig karakter på norsk sokkel. 

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere styring av arbeidsmiljø, arbeidstakermedvirkning, teknisktilstand, organisering, driftsforberedelser og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket var ivaretatt.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi 13 avvik fra regelverket. Dette gjaldt: 

 • Planlegging og intern oppfølging 
 • Barrierestyring
 • Tennkildekontroll
 • Ventilasjonssystemer 
 • Nødbelysning 
 • Nødkraft 
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Elektriske anlegg og installasjoner 
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg 
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene 
 • Styring og oppfølging av arbeidsmiljø 
 • Arbeidsmiljøkompetanse hos linjeledere
 • Arbeidstakermedvirkning 

Vi identifiserte også tre forbedringspunkter i forbindelse med: 

 • Kontrollsystemer 
 • Trening og øvelse i kontrollsystemer 
 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Dolphin redegjøre for de avvikene som ble identifisert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Selskapet har fått frist til 25. mars 2020 med å svare.