Tilsynet ble gjennomført i perioden 4. til 8. mars 2019.

Tilsynet var et samarbeidstilsyn mellom Ptil og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Alvheim FPSO har norsk flagg og følges dermed opp av Sjøfartsdirektoratet og DSB i forhold til flaggstatsregelverket.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Aker BP etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav knyttet til elektriske anlegg på Alvheim FPSO.

Resultat

Inntrykket av undersøkte områder var primært positivt. Inntrykket var at ansvarshavende for de elektriske anleggene nå er gitt nødvendige rammebetingelser for å kunne utføre sin rolle. De permanente installasjonene og utstyret som vi befarte holdt i all hovedsak en bra standard. Vi fikk videre inntrykk av at selskapet hovedsakelig har behandlet relevante forhold identifisert ved tidligere tilsyn på en tilfredsstillende måte..

Imidlertid fremstod selskapets oppfølging av undersøkte ytelsesstandarder som svak. Vi registrerte også kvalitetsutfordringer ved disse. Det ble i tillegg registrert enkelte utfordringer knyttet til oppfølging av elsikkerhet og vedlikehold av elektriske installasjoner og utstyr.

Vi identifiserte avvik fra regelverket innenfor følgende områder:

  • Startarrangement til nødkraftforsyning
  • Nødbelysning
  • Vedlikehold av elektriske installasjoner og utstyr
  • Tekniske forhold ved det elektriske anlegget
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Manglende ytelseskrav for tekniske barrierelementer

Vi observerte i tillegg forbedringspunkt knyttet til:

  • Bemanning og kompetanse
  • Varsling ved endringer i prosedyrer for arbeidsprosesser

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 23. mai 2019.

Alvheim

Alvheimfeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, vest for Heimdal. Feltet omfattar seks forekomstar; Kameleon, Boa, Kneler, Viper, Kobra og Gekko. Havdjupna i området er 120–130 meter. Alvheim blei påvist i 1998, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2004. Feltet er bygt ut med havbotnrammer knytt opp til eit produksjonsskip (FPSO). Produksjonen starta i 2008.

Kjelde: norskpetroleum.no