Tilsynet ble gjennomført fra 5. til 7. desember 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Vår Energi sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkesrisiko og barrierer i forbindelse med ombyggingen av Jotun FPSO på verft; - med formål å oppnå sikker oppstart og drift.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert avvik innenfor følgende områder:

  • Barrierestyring
  • Fastmonterte anlegg for brannbekjempelse
  • Utforming av brannskiller

I tillegg observerte vi følgende forhold som er kategorisert som forbedringspunkt:

  • Planlegging

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi innen 18. mars 2024 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.