Tilsynet ble gjennomført i tre deler i tidsrommet januar 2019 til januar 2020. 

Bakgrunn 

Sikre og robuste løsninger har vært tema i våre tidligere tilsyn med Johan Sverdrup-prosjektet. Dette inkluderer Equinors oppfølging av systemene entreprenører og leverandører har for styring av helse, miljø og sikkerhet og system for læring og erfaringsoverføring i prosjektet. 

Vi har fulgt opp selskapets oppfølging av barrierestyring, der operasjonelle og organisatoriske barriereelementer inngår, med tilhørende ytelseskrav i tilsyn med helhetlig barrierestyring. 

Mål 

Målet med denne aktiviteten var å verifisere Equinor sin styring og oppfølging av: 

  • Sikre og robuste løsninger 
  • Barrierer 
  • Informasjon fra prosjektfasen videre til drift og vedlikehold av anleggene. 


Dette ble gjennomført som et tverrfaglig driftstilsyn.
 

Resultat

I tilsynet ble det identifisert to avvik knyttet til:  

  • Verifisering av ytelseskrav for operasjonelle og organisatoriske barriereelementer 
  • Styrende dokumenter ved oppstart av plattform 

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til: 

  • Barrierestyring
  • Oversikt over kompetansekrav 
  • Erfaringsoverføringer mellom prosjekt og drift 
  • Alarmhåndtering i en feil-, fare- og ulykkessituasjon 
  • Oppbevaring og oppfølging av sikkerhetsutstyr i tavlerom 

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Equinor innen 17april 2020 å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og gi oss en vurdering av forbedringspunktene.