Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 10. til 29. mars 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sammen med boreentreprenøren sikret etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av barrierer på Kvitebjørn. Vi fulgte opp om Equinor hadde etablert systemer som sikrer nødvendig brønnkontroll-kompetanse, og integritet til brønnkontrollutstyr om bord, slik at en brønnkontrollhendelse kan håndteres på en sikker og effektiv måte.

Vi fulgte videre opp at sikkerhetsstrategi var oppdatert, og at personell på bakgrunn av dette arbeidet, var istandsatt til å håndtere brønnkontroll- og brønnhendelser på Kvitebjørn gjennom opplæring, trening og øvelser.

Resultat

Tilsynet identfiserte fire avvik. Dette omfattet:

  • Praksis for heloverhaling og resertifisering av trykkontrollutstyr
  • Barrierestyring
  • Trening på og verifisering av ytelseskrav for operasjonelle- og organisatoriske barriereelementer
  • Oppfølging

Videre ble det observert to forhold vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette omfattet:

  • Trening og øvelser med «stripping» av borestreng gjennom utblåsningsventil (BOP)
  • Evakueringsveier

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 4. juli 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli behandlet og gi oss en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.