Tilsynet ble gjennomført 18. – 24. juni 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Gassco med sin TSP («technical service provider») etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav for elektriske anlegg med tilknyttede anlegg. Målet var også å følge opp selskapets arbeid med barriereelementer relatert til tema for tilsynet. Det var også en målsetning å følge opp tidligere tilsyn med elektriske anlegg på Nyhamna anlegget i perioden 17.-20.1.2017 med tilhørende rapport av 14.2.2017. På dette tidspunktet var Shell operatør for anlegget.

Resultat

Det ble identifisert syv avvik innenfor følgende systemer og områder:

  • Avviksbehandling
  • Barrierestyring og ytelsesstandarder
  • Tennkildekontroll
  • Portabelt og bærbart utstyr
  • Bruk av kvalifisert personell
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Vedlikehold

Videre ble det påvist to forbedringspunkter knyttet til:

  • Eksplosjonsverndokumentet
  • Høyttaleranlegget

Oppfølging av tidligere avvik

Under tilsynet identifiserte vi at to tidligere gitt avvik til Norske Shell (som på dette tidspunktet var operatør for anlegget) ikke var håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding. Disse gjaldt:

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 22. oktober 2021.