Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med Statoils eget styringssystem som skal sikre etterlevelse av regelverkets krav til risiko- og barrierestyring i et livsløpsperspektiv. Det var spesielt viktig å få belyst hvordan selskapet har vurdert sammenhengen mellom risiko- og farevurderinger, behov for barrierer og barrierenes rolle spesifikt for Gina Krog innretningen.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Designlaster for brann
  • Brannvannssystemet

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Risikostyring
  • System for barrierestyring
  • Brannskiller
  • Seksjonering og trykkavlastning
  • Tennkildekontroll og ATEX
  • Sårbarhetsanalyse
  • Områdeklassifisering
  • Brannmotstand til dekksrister