Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Equinors styring av vedlikehold i FLX er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav. Videre å verifisere om arbeid med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko og usikkerhet identifiseres og følges opp.

Resultat

Tilsynet har avdekket store svakheter i beslutningsgrunnlaget for prioritering og utbedring av den tekniske tilstanden, samt ulikheter i vurderinger av dette mellom landorganisasjonen og personell om bord på innretningene, spesielt på Statfjord A.

I tilsynet ble det gjennomført et møte hos oss 5. juli 2022, med gjennomganger fra FLX om sikkerhetsnivå og robustgjøringsprosjekter på Statfjord A. Denne gjennomgangen, sammen med beskrivelser av prosesser og forhold om bord, styrket inntrykket vårt av at FLXs landorganisasjon ikke har forankret sine vurderinger og prioriteringer i nødvendige kunnskap om tekniske og organisatoriske forhold om bord på Statfjord A.

FLX

Equinor har organisert drift av innretninger i senfase i en egen senfaseenhet – FLX (field life extension – forlenget feltlevetid). Enheten var operativ fra 1. april 2020. Driften av Statfjordfeltet ivaretas av den nye enheten.

Tilsynet viste at FLX-organisasjonen kjente til mange av barrieresvekkelsene og andre degraderinger som blir henvist til i vår tilsynsrapport. Dette gjelder den delen av organisasjonen vi førte tilsyn med, fra fagnivå og opp til beslutningstakere i ledelsen.

Flere av våre funn i tilsynet er også identifisert og drøftet i selskapets egen rapport etter en partssammensatt egenvurdering utført høsten 2021 og våren 2022.

Vedlikeholdsbemanningen om bord på Statfjordinnretningene ble redusert i september 2020 i forbindelse med innføring av ny modell for gjennomføring av vedlikeholdet i FLX, kalt prosjektvedlikehold. I tilsynet ble det også sagt at det gjøres halvårlige evalueringer for å vurdere mulighetene for å redusere bemanningen om bord på innretningene ytterligere.

I tilsynet uttrykte representanter fra FLXs ledelse at den tekniske tilstanden av Statfjordinnretningene var relativt stabil, med forbedring på noen områder og svekkelser på andre. Det ble også sagt at indikatorene for vedlikehold viste en forbedring så langt i 2022 sammenlignet med året før.

I tilsynet kom det frem bekymring for at bemanningen var redusert ute på innretningene uten at arbeidsoppgavene var gått tilsvarende ned. En betydelig del av vedlikeholdsarbeidet var utsatt.

Redusert innretningsspesifikk kompetanse i støtteorganisasjonen på land ble også sagt å kunne bidra til økt risiko ute på innretningene. Personellet om bord på Statfjord A var bekymret for at dette kunne resultere i ulykkeshendelser. Det ble også uttrykt at en opplevde manglende oppstart og gjennomføring av levetidsprosjektene, noe ledelsen hadde sagt var en forutsetning for reduksjonen i bemanningen.

Personellet ute på innretningene opplevde at tilsiget av korrigerende vedlikehold omtrent var som før FLX-organisasjonen ble opprettet, med blant annet en stor portefølje av ugjort korrigerende vedlikehold innen flere fag.

I tilsynet kom det også frem bekymring for at risikovurderinger og behandling av en betydelig mengde innmeldte utbedringsbehov ikke var gjennomført.

Vi fikk opplyst i intervjuer at de reelle tekniske og organisatoriske forholdene om bord på Statfjord A medførte omfattende bruk av kompenserende tiltak, behov for tilleggsressurser, omprioriteringer og kanselleringer av aktiviteter. Dette ble bekreftet i møtet hos oss den 5. juli 2022.

Vår vurdering etter verifiseringen om bord på Statfjord A er at innretningen ikke var tilstrekkelig vedlikeholdt de senere årene. Robustgjøringen var i liten grad satt i gang etter beslutningen om forlenget drift av Statfjord A utover 2022.

Under verifiseringen i vedlikeholdssystemet (SAP) og om bord på innretningen Statfjord A tok vi i utgangspunkt i bekymringer fra vernetjeneste og personellet om bord.

Alle observasjoner i tilsynet er basert på stikkprøver og gir dermed ikke et fullstendig bilde.

Avvik

I tilsynet ble det påvist seks avvik. Dette omfattet:

  • beslutningsgrunnlag og informasjon
  • planlegging
  • kjennskap til og håndtering av svekkelser i barrierer og barrierelementer
  • vedlikehold
  • bemanning og kompetanse
  • avviksbehandling

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 28. oktober 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Vi har i tillegg bedt Equinor stille på et møte hos oss og redegjøre for hvordan eventuelle tekniske, operasjonelle og organisatoriske svekkelser er håndtert før oppstarten av Statfjord A etter revisjonsstansen høsten 2022. Vi har bedt Equinor stille med representanter fra ledelse, fagpersonell og vernetjeneste tilhørende Statfjord As organisasjon i havet og på land.