Mål

Målet med tilsynet er å verifisere om ConocoPhillips med sine entreprenører etterlever regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Anvendelse av endringsstyring (MOC)
  • Klassifisering av sikkerhetskritisk utstyr
  • Funksjonstesting
  • Kompetanseoversikt for innleid personell

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Involvering av leverandører i trening og øvelser
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Identifisering og prioritering av forbedringsforslag

ConocoPhillips har fått frist til 3. august 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.