Under normal drift ble det den 7. januar 2016 kl 22.16 detektert en gasslekkasje i Statpipe mottaksområdet på Kårstø.

Det oppstod nesten fullt brudd i en instrumentkobling med indre diameter på 9,1 mm. Trykket, da lekkasjen startet, var på ca. 140 bar.

Initiell lekkasjerate er estimert til å være 1,3 kg/s. Gasslekkasjen varte i 9,5 timer og mengden er beregnet til ca. 22 tonn.

Årsak

Lekkasjen oppstod som følge av utmattingsbrudd i en instrumentkobling. Utmattingsbruddet skyldes mangelfull mekanisk avstiving i kombinasjon med at systemets egenfrekvenser sammenfalt med virvelavløsningsfrekvenser i normale vindhastigheter.

Årsaken til at lekkasjen varte i hele 9,5 timer var at en ikke hadde trykkavlastningsmuligheter fra kontrollrommet for prosessegmentet hvor lekkasjen oppstod.

Konsekvenser

Ingen personer ble skadet i hendelsen, og de materielle skadene var små. Hendelsen hadde imidlertid et eskaleringspotensial knyttet til en mulig antennelse av gasslekkasjen, hvor deler av et gassførende rør kunne blitt eksponert for jetbrann og stråling.

Dersom personell hadde vært i nærheten av lekkasjestedet ved en antennelse, kunne dette ha gitt alvorlige personskader og mulig dødsfall.

Avvik og forbedringspunkt

Ptils gransking av hendelsen har identifisert avvik knyttet til mekanisk avstiving av instrument, læring og forbedring og manglende plan for trykkavlastning i en nødsituasjon.

Videre er det identifisert forbedringspunkt knyttet til vurdering av manometer med tilhørende instrumentkoblinger, varsling/innkalling av 2. linje beredskapsorganisasjon på Kårstø, samt feil i P&ID.

Vi har bedt operatøren om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Kårstø gassbehandlings- og kondensatanlegg ligger i Tysvær kommune i Rogaland. Operatør for Kårstøanlegget er Gassco og Statoil er teknisk driftsansvarlig.