Den 22. november 2016 begynte det på brenne i babord maskinrom på den flyttbare innretningen "Scarabeo 5".

"Scarabeo 5" lå da oppankret på Njordfeltet i Norskehavet, men var ikke tilkoblet noen brønn.

Brannen oppstod på grunn av lekkasje i et dieselrør tilhørende en dieselgenerator, og førte til skader på utstyr.

En person ble sendt til sykehus med røykskader. Han ble utskrevet neste dag.

Ptil har gransket hendelsen. Granskingen har identifisert flere regelverksbrudd, deriblant manglende og mangelfulle barrierer som kunne ha hindret hendelsen. En rekke bakenforliggende årsaker, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle, har bidratt til hendelsen.

Avvikene omfatte tiltak for å hindre brann i maskinrom, vedlikeholdsstyring, system for håndtering av beredskap og system for trening og øvelser. I tillegg identifiserte vi forbedringspunkt knyttet til ledelse og system og system for oppfølging av anbefalinger fra leverandør.

"Scarabeo 5" drives av Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem).

Vi har bedt Saipem om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert og vurdering av de forbedringspunktene som er påpekt.