Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 10.11.2014 - 29.1.2015 tilsyn med Oseberg B og Gullfaks C. Tilsynsaktiviteten var en oppfølging og en verifikasjon av tilsynsaktivitet i 2013 knyttet til inngåelse av nye borekontrakter på Statoils faste innretninger.

Resultat

Tilsynsaktiviteten påviste at sikkerhetskritisk utstyr ikke er fulgt opp slik det er krav om i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten. Dette gjelder i første rekke BOP-kontrollsystem som ble valgt som særskilt verifikasjonsobjekt i denne tilsynsaktiviteten.

Avvik og forbedringspunkt

Tilsynet identifiserte fire avvik fra kravene i regelverket. Det ble videre identifisert fire forbedringspunkter. 

På bakgrunn av de funnene som ble gjort, har vi gitt Statoil pålegg. Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Hva skjer nå?

Frist for å etterkomme pålegget settes til 4.9.2015. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.