Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 12. til 21. november 2019.

Bakgrunn

Barrierestyring har vært tema i mange tilsynsaktiviteter og møter de siste årene med Equinor.

Vi har fulgt opp selskapets oppfølging av barrierestyring, der operasjonelle og organisatoriske barrierelementer inngår, med tilhørende ytelseskrav i tilsyn med helhetlig barrierestyring.

Tilsynsaktiviteten var rettet mot ledelsens arbeid med håndtering av storulykkerisiko på Gullfaks B-innretningen. Aktuelle tema var forhold knyttet til overordnede planer og risikovurderinger for bruk av innretning i gjenværende levetid, vurdering av oppfølging av teknisk tilstand/anleggsintegritet, vedlikehold/modifikasjoner samt operasjonelle og organisatoriske tiltak.

I tilsynsaktiviteten undersøkte vi også om tidligere påviste avvik var håndtert i samsvar med selskapets svar.

Mål

Målet med tilsynet var å revidere Equinors sin styring og oppfølging av driften på Gullfaks B innen selskapets helhetlige risiko- og barrierestyring, og robust drift og vedlikehold.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert fem avvik. Dette omfattet:

 • Barrierestyring
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Utganger fra rom for høyspenningsinstallasjoner
 • Risikoanalyser
 • Risikoreduksjon

Videre observerte vi fem forhold som er kategorisert som forbedringspunkter. Dette gjaldt følgende områder:

 • System for styring av fagkompetanse
 • Bruk av flyttbare vifteovner til romoppvarming
 • Oversikt over brann- og gassdeteksjon
 • Avtrekk og overtrykksventilasjon i boreområdene
 • Trening og øvelse

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynet så vi også på hvordan Equinor har håndtert tidligere påviste avvik fra vårt tilsyn med barrierestyring på Gullfaks B i 2016.

Følgende tidligere avvik fant vi at ikke var håndtert i tråd med Equinors tilbakemelding:

 • Manglende dokumentasjon av heloverhaling/resertifisering av BOP-kontrollsystem
 • Mangler ved merking
 • Mangelfull overvåking og kontroll

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om en vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.

Svarfristen er satt til 13. mars 2020.