• Pålegget ble varslet 12. oktober 2023 og gitt 1. november 2023.

Vi gjennomførte tilsynet i tidsrommet 23. august til 7. september 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Repsol sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer på Yme. Vi så spesielt på barrierefunksjonene nødkraft, tennkildekontroll, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet.

I 2021 gjennomførte vi tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhets-systemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet på Yme og Inspirer. Dette tilsynet resulterte i ni avvik. En del av tilsynsaktiviteten var derfor å verifisere Repsols oppfølging av disse avvikene.

Resultat

Det ble identifisert sju avvik knyttet til:

  • manglende kapasitet for å kunne sikre etterlevelse av HMS krav
  • mangelfull barrierestyring
  • mangelfull vedlikeholdsstyring
  • manglende periodisk test av logikk for brann og gass detektorer.
  • mangler ved nødavstengningssystemet
  • mangelfull dokumentasjon
  • mangler ved elektriske anlegg

I tillegg identifiserte vi ett forbedringspunkt knyttet til rutiner for varsling og meldinger ved hendelser.

Pålegg

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå gitt følgende pålegg til Repsol Norge:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Repsol Norge AS å:

  1. Systematisk gjennomgå og kartlegge tilgjengelig bemanning og kompetanse i selskapets landorganisasjon, og med bakgrunn i dette iverksette tiltak for å sikre at selskapet har tilstrekkelig ressurser til rådighet for å kunne etterleve påkrevede og planlagte aktiviteter som følge av krav gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, jamfør styringsforskriften § 5 om barrierer, § 12 om planlegging, 2. ledd, § 14 om bemanning og kompetanse, 1. ledd, § 22 om avviksbehandling, 2. ledd. (Ref. kap.5.1.1 i vår rapport).

  2. Korrigere tidligere påviste avvik, jamfør styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, 2. ledd. (Ref. kap. 4.2 i vår rapport).

  3. Presentere en tidsplan med konkrete tiltak for å ivareta påleggets punkt 1 og 2, inklusiv beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert, jamfør styringsforskriften § 12 om planlegging og § 22 om avviksbehandling.

Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme påleggets punkt 1. og 2. settes til 20. mars 2024. Frist for å etterkomme påleggets punkt 3 settes til 8. desember i år (2023).