Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Shell sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til tekniske barrierer og vedlikehold av Draugen.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:  

  • Vurdering av verste prosessbrann
  • Ytelseskrav
  • Test av brannvannsystem
  • Varsling og melding av fare- og ulykkessituasjoner

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Brannbekjempelse ved hjelp av faste CO2 slokkesystemer
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Rapportering og oppfølging av barrierer i vedlikeholdssystem
  • Automatisk brannvannsutløsning ved bekreftet gassdeteksjon

Shell har fått frist til 31. mai 20182019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert