Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Wintershall sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav ved drift og vedlikehold av Brage.

Vi fulgte opp hvordan styring av barrierer og vedlikehold ivaretas for Brage og rettet oppmerksomhet mot:

  • Selskapets egen oppfølging av endringer som har betydning for styring av vedlikeholdet.
  • Selskapets arbeid med å forbedre styringen av vedlikeholdet.
  • Selskapets arbeid med å sikre at viktige bidragsytere til sikkerhetsrisiko/usikkerhet identifiseres, håndteres og følges opp.
  • Selskapets ferdigstillelse og implementering av Brage barrierestrategier og ytelsesstandarder.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik innenfor følgende områder:

  • Barrierestyring
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Dokumentasjon

Det ble videre identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Kortsiktige og langsiktige strategiske mål
  • Ytelsesstandarder
  • Aksjonsplaner for beredskap

Wintershall har fått frist til 17. desember 2017 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.