• Tilsynet blei gjennomført i perioden 29. november til 2. desember 2021.
  • Pålegget blei varsla 19.1.2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følgje opp Vår Energi AS og Goliat si styring og oppfølging av drift og vedlikehald for konstruksjon, maritime system, stigerøyr og subsea, med tilhøyrande sikkerheitssystem og å sjå til at selskapet har ei heilskapleg tilnærming til sikker drift i samsvar med krav i forskrifter.

Resultat

Det blei påvist tre avvik og eitt forbetringspunkt.

Avvika var knytt til:

  • Varsling og melding, og gransking av fare- og ulykkessituasjonar 
  • Integritet for fleksible røyr
  • Barrierestyring

Forbetringspunktet var knytt til merking av anlegg, system og utstyr.

Pålegg

Tilsynet identifiserte alvorlege brot på regelverket, og vi har gitt Vår Energi følgjande pålegg:

Med heimel i rammeforskrifta § 69 om enkeltvedtak pålegg vi Vår Energi å:

  • gjere ei uavhengig gransking av hendinga med skade på gassinjeksjonsstigerøyr på Goliat, inkludert oppfølging i ettertid. Jamfør styringsforskrifta § 20 om registrering, undersøking og gransking av fare- og ulykkesituasjonar, sjå rapporten sitt kapittel 5.1.1
  • etablere eit system for å sikre at selskapet har oversikt over integriteten til dei fleksible stigerøyra med tilhøyrande sikkerheitsutstyr på Goliat og at det til ei kvar tid er oversikt over status på barrierar og eventuelle svekkingar knytt til desse systema. Jamfør styringsforskrifta § 19 om innsamling, bearbeiding og bruk av data, sjå rapporten sitt kapittel 5.1.2 og styringsforskrifta § 5 om barrierar, sjå rapporten sitt kapittel 5.1.3.

Fristen for å etterkomme pålegg i kulepunkt 1 er sett til 1.9.2022. Fristen for å etterkomme pålegg i kulepunkt 2 er sett til 30.11.2022. Vi skal ha melding når pålegga er etterkomme.