I perioden 19. til 21. april 2022 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på AKOFS Seafarer for oppdatert SUT-søknad som inkluderer «Riser mode» operasjoner. 

Mål 

Oppdatert SUT-søknad inkluderer endringer innenfor områdene elektriske anlegg og teknisk sikkerhet. Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav relatert til modifikasjonene på innretningen. I tillegg ville vi i dette tilsynet verifisere hvordan AKOFS Offshore Operations hadde håndtert enkelte observasjoner fra tidligere tilsyn innenfor elektriske anlegg og teknisk sikkerhet. 

Resultat 

Tilsynet identifiserte to avvik. Disse gjaldt: 

  • Avviksbehandling 
  • Installering, ferdigstilling og oppstart av innretninger 

Videre ble det også identifisert ett forbedringspunkt knyttet til SUT-søknaden. 

Oppfølging av avvik  

I tråd med innhold i varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan AKOFS har håndtert enkelte tidligere påviste avvik som del av dette tilsynet. 

Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger: 

Hva skjer nå? 

Vi har bedt AKOFS redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktet som ble observert.