I perioden 23. november til 14. desember 2017 førte vi tilsyn med ConocoPhillips og selskapets styring av tekniske barrierer på Eldfisk B. 

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan ConocoPhillips sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav innen barrierestyring ved drift og vedlikehold av Eldfisk B innenfor fagdisiplinene elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, ventilasjon og prosessikkerhet.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til avviksbehandling, arbeidsbeskrivelse for funksjonstesting, test av brannvannsystem, brannskiller og dokumentasjon. Det ble videre identifisert forbedringspunkt knyttet til ytelseskrav til PSD ventiler.

Vi har bedt ConocoPhillips innen 5. mars 2018 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og om en vurdering av området med potensial for forbedringer.

Eldfisk

Eldfiskfeltet ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, ti kilometer sør for Ekofisk. Feltet vart påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) vart godkjent i 1975. Produksjonen frå Eldfisk starta i 1979. 

Kjelde: norskpetroleum.no