I perioden 30. august til 6. september 2021 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Draupner-innretningene.

Draupner-innretningene ligger i blokk 16/11 i Nordsjøen og er et viktig knutepunkt for gassrørledningsnettet på norsk sokkel.

Gassco er operatør for innretningene og benytter Equinor ASA (Equinor) som teknisk tjenesteyter (TSP).

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Gassco, med sin tekniske tjenesteyter (TSP), etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav for instrumenterte sikkerhetssystemer og elektriske anlegg med tilknyttede anlegg.

Målet var også å følge opp selskapets arbeid med barriereelementer knyttet til tennkildekontroll, ventilasjon (HVAC), brann- og gassdeteksjonssystem, nødavstengingssystem, nødkraft og nødbelysning.

I tillegg ble elementer fra følgende tilsyn og pålegg verifisert som en del av tilsynet:

Resultat

Våre verifikasjoner viste at selskapene ikke hadde gjennomført flere av de kommuniserte tiltakene knyttet til tidligere utstedte pålegg av 15.11.2019 og 2.2.2021. I tillegg var heller ikke alle øvrige avvik i rapport av 6.11.2019 utbedret.

Inntrykket var at Gassco i stor grad hadde gjennomført tiltak i eget styringssystem og organisasjon, som kommunisert. Imidlertid hadde ikke Gassco i tilstrekkelig grad påsett at TSP gjennomførte alle tiltak som kommunisert. Særlig var dette knyttet til arbeidet med tennkildekontroll.

Følgende avvik ble identifisert:

  • Avviksbehandling, oppfølging, planlegging og arbeidsprosesser
  • Tennkildekontroll
  • Elektriske anlegg – tekniske forhold
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt
  • Menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Utdaterte operasjonsprosedyrer og tegninger i kontrollrom
  • Vedlikehold av industrielle noder
  • Overtrykksområder

Pålegg

Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket og manglende oppfølging av tidligere pålegg. Vi har derfor gitt følgende pålegg og vedtak om tvangsmulkt til Gassco:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Gassco AS å:

Sikre at tiltak ifm. pålegg datert 15.11.2019, del 1, og pålegg datert 2.2.2021, del 1 og 2, blir gjennomført, jf. styringsforskriften §§ 12 om planlegging andre ledd, 13 om arbeidsprosesser første ledd og 22 om avviksbehandling andre til fjerde ledd. Det skal også sikres nødvendig oppfølging og verifikasjon, jf. styringsforskriften § 21 om oppfølging første og andre ledd.

Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet. Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.3.2022.

Vedtak om tvangsmulkt

Dersom pålegget ikke blir rettet innen utgangen av 15.3.2022, påløper en tvangsmulkt med start 16.3.2022 på kr. 100.000 pr. dag inntil pålegget er gjennomført. Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2, og tvangsmulkten kan inndrives umiddelbart av staten. Vedtaket om tvangsmulkt er truffet med hjemmel i petroleumsloven § 10-16 første ledd.