Mål

Målet med tilsynet var å evaluere selskapets forståelse, kunnskap og kompetanse relatert til storulykkesrisiko og barrieretenkning i ledelse og hos medarbeidere.

Videre var målet å evaluere strategier og ytelsesstandarder som skal ligge til grunn for utforming, bruk og vedlikehold av barrierer slik at barrierenes funksjon blir ivaretatt gjennom hele innretningens levetid.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Risiko- og barrierestyring
  • Vedlikeholdsstyringssystemet
  • Overtrykk i boligkvarter

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • CO2 brannbekjempelsessystem
  • Manuelle spjeld og gassdeteksjon
  • Styrende dokumenter
  • System for oppfølging etter hendelse