Tilsynet ble gjennomført fra 29. november til 3. desember 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinors styring og oppfølging av barrierer på Oseberg feltsenter (Oseberg A, B og D), både tekniske, organisatoriske og operasjonelle, er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik. Dette gjaldt:

  • Konsekvens av verste brann (worst credible process fire - WCPF)
  • Manglende uavhengighet mellom nødavstengning- og prosessikringsystem for brønnventiler
  • Prosedyre for melding av hendelser
  • Manglende trening på og verifisering av ytelseskrav for operasjonelle- og organisatoriske barriereelementer

I tillegg observerte vi følgende forhold vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt:

  • Mangler ved prosessikringen – responstiden for enkelte prosessavstengningsventiler er for lang i forhold til estimert behov
  • Mangler ved prosessikring – svakheter ved design av overtrykksbeskyttelse
  • Oppfølging av tiltak i synergi
  • Hyppighet av TTS-verifikasjon på Oseberg feltsenter
  • Evakueringsveier
  • Branndører

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.