Hopp til hovedinnhold

§ 21 Kompetanse

Den ansvarlige skal sikre at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I tillegg skal personellet kunne håndtere fare- og ulykkessituasjoner, jf. styringsforskriften § 14 og denne forskriften § 23.
Personell som skal lede eller utføre klokkedykking eller overflateorientert dykking skal ha gyldig sertifikat. Havindustritilsynet utpeker egnet virksomhet for utdannelse av personell, samt egnet virksomhet som utsteder sertifikat på vegne av Havindustritilsynet. Det kan tas betaling for utstedelse av sertifikat.
Paragraf sist endret: 1. januar 2023

Det stilles også krav til kvalifikasjoner og opplæring på arbeidsmiljøområdet i forskrift om utførelse av arbeid ved
 1. arbeid med kjemikalier, jf. forskriften kapittel 3, med unntak av §§ 3-23, 3-24 og 3-27,
 2. arbeid med asbest, jf. forskriften kapittel 4, med unntak av § 4-4,
 3. arbeid med risiko for å bli utsatt for biologiske faktorer, jf. forskriften kapittel 6,
 4. arbeid med arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet, jf. forskriften kapittel 10,
 5. vedlikehold av arbeidsutstyr, jf. forskriften kapittel 12,
 6. arbeid med risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. forskriften kapittel 14, med unntak av §§ 14-1 til og med 14-7, og § 14-10,
 7. arbeid med risiko for å bli utsatt for kunstig optisk stråling, jf. forskriften kapittel 16,
 8. sikkerhetsskilting og signalgivning, jf. forskriften kapittel 22,
 9. ergonomisk belastende arbeid, jf. forskriften kapittel 23.
Kravet til sikring av kompetansen innebærer blant annet at det stilles krav til nødvendig kompetanse, at kompetansen blir verifisert, og at den blir holdt ved like gjennom trening, øvelser, opplæring og utdanning.
For å oppfylle kravet til kompetanse på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet bør
 1. standarden NORSOK U-100N kapittel 6 brukes for bemannede undervannsoperasjoner,
 2. standarden ISO 15544 kapittel 8 brukes for beredskap og sikkerhet med følgende tillegg: Offshore Norges retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring nr. 002 bør brukes for sikkerhets- og beredskapsopplæring for personell på innretninger og fartøy,
 3. standarden NORSOK D-010 kapittel 5.9 og Offshore Norge retningslinje nr. 024 brukes for generell kompetanse innenfor bore- og brønnaktiviteter, med unntak av retningslinjens kapittel 2.1.1 bokstav a og b om krav til eksamen. For stilling som operatør bør opplæring og eksamen etter offentlig læreplan for VG2 brønnteknikk være gjennomført. I tillegg bør IOGPs retningslinje 476 om brønnkontrollkompetanse brukes. Ved trykkbalanserte operasjoner i brønner bør standarden NORSOK D-010 kapittel 14 og Annex B brukes i tillegg,
 4. følgende forskrifter og retningslinjer brukes for elektriske anlegg:
 1. for personell på innretninger, forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr §§ 6, 7, 8, 9 og 17 eller Offshore Norge retningslinje 059 – anbefalte retningslinjer for elektrofagarbeiders kompetanse. Alternativt kan relevant fagbrev kombinert med forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikater for sjøfolk §§ 37, 44 og 45 brukes,
 2. for ansvarshavende for elektriske anlegg som nevnt i § 91, forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr §§ 7 og 17,
Personellet som opererer de elektriske anleggene, bør ha kompetanse i elektrosystemene om bord med tilhørende kontrollsystemer. Kompetansen kan tilpasses de arbeidsoppgavene som personellet skal utføre.
 1. Luftfartstilsynets forskrift om flyværtjeneste vedlegg 3 brukes for værobservatører som skal utføre rutinemessige værobservasjoner (METAR),
 2. Sjøfartsdirektoratets forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikater for sjøfolk brukes for maritime operasjoner,
  1. den som er ansvarlig for driften av de maritime systemene på permanent plasserte, flytende innretninger, bør oppfylle kvalifikasjonskravene til sammenlignbare stillinger i forskriften som nevnt i denne veiledningen bokstav g. Kontrollromsoperatører som opererer maritime systemer på slike permanent plasserte, flytende innretninger, bør oppfylle kravene til sertifikat for kontrollromsoperatører i den samme forskriften. Den stabilitetsansvarlige om bord bør ha maritim kompetanse tilsvarende krav til plattformsjef i den samme forskriften,
  2. ved operasjoner med dynamisk posisjonering utstyrsklasse 2 og 3 bør de som opererer utstyret, ha kompetanse i samsvar med forskriften som nevnt i denne veiledningen bokstav g, jf. § 31. Ved operasjoner med utstyrsklasse 1 er det tilstrekkelig med én kompetent person,
  3. for innretninger registrert i et nasjonalt skipsregister, forutsettes for øvrig at maritim kompetanse er dokumentert i samsvar med kravene fastsatt av de respektive flaggstatsmyndighetene. Kravet i første ledd andre punktum innebærer at oppjekkbare innretninger har personell om bord med kompetanse og trening i å operere jekkesystemene i nødssituasjoner,
 3. det ved bruk av kommunikasjonsutstyr sikres at den kommunikasjonsansvarlige, jf. § 80 andre ledd, har god erfaring som kommunikasjonsoperatør og gyldig GMDSS radiooperatørsertifikat (GOC eller ROC avhengig av radioutstyr om bord), samt nødvendig kompetanse på områder som beredskapsledelse, helikopterkommunikasjon, meteorologiske observasjoner og overvåking av sikkerhetssonene og havområdene rundt innretningen,
 4. Offshore Norges anbefalte retningslinje for helidekkpersonell nr. 074 brukes for kvalifikasjoner for og opplæring av helidekkpersonell,
 5. 105 – Offshore Norges anbefalte retningslinjer for krav til kompetanse for stillasbygger og stillasmontør brukes for arbeid med og på stillaser,
 6. Standarden NS 9600 brukes for arbeid i tau, med unntak av krav til sertifisering av virksomhet og personell.
For materialhåndtering og løfteoperasjoner brukes opplæringsplaner publisert på Arbeidstilsynets og Havindustritilsynets hjemmesider.
For radiooperatører som opererer maritimt radioutstyr, er kompetansekravene gitt i konsesjonsvilkår fastsatt av Samferdselsdepartementet.
Når det gjelder sertifikat som nevnt i andre ledd, aksepteres dykkersertifikater utstedt av andre lands myndigheter såfremt de dokumenterer et utdanningsnivå som samsvarer med det norske myndigheter anerkjenner. Den referansen Havindustritilsynet legger til grunn, er ”Diving Industry Personnel Competence Standards”, utgitt av European Diving Technology Committee (EDTC) i samarbeid med International Marine Contractors Association (IMCA).

Vår Energi og Transocean - planlegging og gjennomføring av leteboring

Publisert: 11. juni 2024

Avvik

Shelf Drilling – Shelf Drilling Barsk – SUT-tilsyn – vedlikeholdsstyring

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

ConocoPhillips og AF Offshore Decom - Tor - fjerning av innretning

Publisert: 3. mai 2024

Avvik

Equinor - Sleipner A - materialhåndtering og beredskap

Publisert: 3. mai 2024

Avvik

Repsol – registrering og oppfølging av arbeidstid

Publisert: 18. april 2024

Avvik

Vår Energi - prosess for kategorisering av brønner i drift

Publisert: 5. februar 2024

Avvik

Equinor – Gullfaks C – materialhåndtering og logistikk

Publisert: 18. desember 2023

Avvik

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

Vår Energi – Goliat – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 15. november 2023

Avvik

Wellesley Petroleum og Odfjell drilling – planlegging og gjennomføring av leteboring

Publisert: 4. september 2023

Avvik

Noble Drilling – Noble Integrator - styring av helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 28. august 2023

Avvik

Baker Hughes – arbeids- og hviletid

Publisert: 12. juni 2023

Avvik

OMV – Deepsea Yantai – planlegging av boreoperasjoner

Publisert: 10. mai 2023

Avvik

Odfjell – Deepsea Atlantic – risikostyring, elektrisk anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 8. desember 2022

Avvik

Aker BP – Valhall – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og telekom

Publisert: 9. november 2022

Avvik

Equinor – Kvitebjørn – materialhåndtering

Publisert: 21. oktober 2022

Avvik

Transocean Services AS – Transocean Enabler – styring av materialhåndtering

Publisert: 3. oktober 2022

Avvik

Vår Energi – Ringhorne - trykkbalansert boring (MPD)

Publisert: 20. september 2022

Avvik

Vår Energi – Balder - arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. september 2022

Avvik

Equinor - Gullfaks A og C - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2022

Avvik

Equinor - AKOFS Seafarer - planlegging og gjennomføring av brønnintervensjonsaktiviteter

Publisert: 28. juli 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Sleipner A – gransking av hendelse med kortslutning av transformator og havari av brannpumpe

Publisert: 27. juni 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Oseberg Sør/Askepott – teknologiutvikling, implementering og bruk av digital brønnplanlegging og automatisert borekontroll

Publisert: 23. juni 2022

Avvik

Equinor - Statfjord B - logistikk, materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 2. juni 2022

Avvik

Equinor – Troll A – kommunikasjonssystemer

Publisert: 27. april 2022

Avvik

Seadrill – vedlikehold

Publisert: 19. april 2022

Avvik

Transocean – vedlikehold

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Rowan – vedlikehold - endringer i organisering, støttefunksjoner og styringssystem

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Aker BP – Alvheim - risiko- og barrierestyring av stabilitetshendelser

Publisert: 17. mars 2022

Avvik

Pålegg til Rowan – Rowan Viking – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 10. mars 2022

Avvik

Wintershall Dea/Odfjell Drilling – Vega/Deepsea Aberdeen - planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner

Publisert: 25. februar 2022

Avvik

Equinor – Kristin - integritets- og barrierestyring - Del II

Publisert: 11. januar 2022

Avvik

Island Offshore – Island Constructor – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. januar 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Dolphin – Borgland Dolphin – beredskap og teknisk sikkerhet

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

Equinor og Transocean - brønnplanlegging og automatisert borekontroll - Transocean Enabler

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

Pålegg og tvangsmulkt til Gassco – elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer – Draupner-innretningene

Publisert: 20. oktober 2021

Avvik

Equinor - barrierer for konstruksjon, maritime systemer og stigerør – Aasta Hansteen

Publisert: 27. september 2021

Avvik

Equinor - beredskap og helikopterdekk – Statfjord B

Publisert: 27. september 2021

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - styring av materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 16. juli 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Equinor - Visund - teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljøstyring

Publisert: 17. juni 2021

Avvik

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

Island Drilling - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 26. mars 2021

Avvik

Pålegg til Valaris - Rowan Stavanger - gransking av hendelse med utblåsningsventil

Publisert: 18. mars 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - West Bollsta - gransking av hendelse med fallende stigerør

Publisert: 16. mars 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta

Publisert: 12. mars 2021

Avvik

COSL - logistikk, arbeid i høyden, sikker bruk og vedlikehold av løfteutstyr – COSLPromoter

Publisert: 18. februar 2021

Avvik

Equinor - Veslefrikk - barrierer og styring av vedlikehold

Publisert: 8. februar 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling AS - Deepsea Aberdeen - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og IKT-sikkerhet

Publisert: 6. januar 2021

Avvik

Neptune – Gjøa – materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 10. desember 2020

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Nordkapp – arbeidsmiljø

Publisert: 4. desember 2020

Avvik

Wintershall Dea/Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – elektriske anlegg

Publisert: 7. oktober 2020

Avvik

Equinor – Heimdal – gransking av arbeidsulykke

Publisert: 28. mai 2020

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 12. mai 2020

Avvik

Equinor – Troll B – arbeid i høyden, logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 27. mars 2020

Avvik

Dolphin - Borgland Dolphin - arbeidsmiljøstyring og elektriske anlegg

Publisert: 23. mars 2020

Avvik

Equinor - Snorre B - fleksible stigerør og tilhørende sikkerhetssystem

Publisert: 20. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk S - barrierestyring

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

Aker BP - Valhall - styring av storulykkesrisiko, barrierer og beredskap i drift

Publisert: 21. februar 2020

Avvik

Pålegg til Rowan - Tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

Aker BP - Alvheimfeltet - styring av risiko, barrierer og vedlikehold

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Gassco - Draupner S og E

Publisert: 22. november 2019

Avvik

Maersk Drilling – Maersk Integrator – beredskap

Publisert: 25. oktober 2019

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. august 2019

Avvik

Equinor og COSL – bore- og brønnoperasjoner – Troll

Publisert: 7. august 2019

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - stimuleringsoperasjon fra fartøy

Publisert: 9. juli 2019

Avvik

Wintershall og Odfjell Drilling - Brage - bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 27. juni 2019

Avvik

Pålegg til Aker BP - Ula D og P - logistikk og styring av helserisiko

Publisert: 23. mai 2019

Avvik

Seadrill – West Hercules – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 8. mai 2019

Avvik

Mol Norge - håndtering av fare- og ulykkessituasjoner (andrelinje beredskap)

Publisert: 8. mai 2019

Avvik

Pålegg - Saipem Drilling - Scarabeo 8

Publisert: 12. april 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Point Resources - Ringhorne - elektriske anlegg

Publisert: 30. januar 2019

Avvik

KCA Deutag - Askepott - arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Aker BP - Skarv - Beredskap

Publisert: 4. desember 2018

Avvik

Point Resources - Jotun B - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 17. september 2018

Avvik

ENI og Transocean - Songa Enabler - Bore- og brønnoperasjoner og beredskap

Publisert: 24. august 2018

Avvik

Eni Norge AS - Goliat FPSO - Beredskap

Publisert: 21. august 2018

Avvik

Equinor - Martin Linge B - Materialhåndtering, kran og løft

Publisert: 6. august 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk X - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Repsol - Gyda - Elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring

Publisert: 6. juli 2018

Avvik

OSM Offshore AS - Haven - Vedlikeholdsstyring og teknisk tilstand

Publisert: 26. juni 2018

Avvik

COSL Drilling Europe - COSLInnovator - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 25. mai 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Pålegg til Transocean - Transocean Spitsbergen - Beredskap og logistikk

Publisert: 21. mars 2018

Avvik

Repsol - Gyda - Sikker senfase og forberedelser til fjerning

Publisert: 19. februar 2018

Avvik

Ocean Rig - Leiv Eiriksson- Vinterisering og drift av elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. januar 2018

Avvik

Aker BP - Skarv - Driftstilsyn elektriske anlegg

Publisert: 20. desember 2017

Avvik

Wintershall - Brage - Styring av vedlikehold og barrierer

Publisert: 24. november 2017

Avvik

Pålegg til Rowan Norway - Rowan Stavanger - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 16. november 2017

Avvik

COSL Drilling - COSLPromoter - Styring av beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 10. november 2017

Avvik

Aker BP - Alvehim - Risikostyring

Publisert: 8. november 2017

Avvik

Pålegg til Eni - Goliat FPSO - Elektrisk anlegg

Publisert: 6. november 2017

Avvik

Aker BP - Tambar - Risiko- og barrierestyring

Publisert: 2. november 2017

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Intrepid - Beredskap og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 19. juli 2017

Avvik

Songa - Songa Encourage - Logistikk og Arbeidsmiljø

Publisert: 8. juni 2017

Avvik

Statoil - Troll C - Beredskap - Logistikk - Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. mai 2017

Avvik

Saipem - Scarabeo 5 - Gransking av brann

Publisert: 10. mai 2017

Avvik

Statoil - Troll/Songa Endurance - Gransking av brønnkontrollhendelse

Publisert: 21. februar 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Barrierestyring

Publisert: 31. januar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik

Transocean Offshore ltd - Transocean Arctic - Beredskapsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 10. mars 2016

Avvik

Pålegg til ENI - Goliat - Logistikk og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. februar 2016

Avvik

North Atlantic Drilling as - West Epsilon - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 16. februar 2016

Avvik

Statoil - Valemon - Styring av beredskap og kran og løft

Publisert: 12. januar 2016

Avvik

Prosafe – Safe Scandinavia – Logistikk

Publisert: 4. desember 2015

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Logistikk, vedlikehold, brønn og boring og gjennomføring av SPS

Publisert: 20. november 2015

Avvik

Statoil - Heidrun - Arbeidsmiljø, beredskap og materialhåndterin

Publisert: 3. november 2015

Avvik

Floatel International - Floatel Superior - Beredskap og risikoutsatte grupper

Publisert: 14. oktober 2015

Avvik

Det norske - Alvheim - Vedlikeholdsstyring, materialhåndtering og beredskap

Publisert: 7. oktober 2015

Avvik

Statoil - Sleipner - Beredskap, materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 15. september 2015

Avvik

North Atlantic Drilling - West Venture - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 17. august 2015

Avvik

Statoil - Heimdal - Kran og løfteoperasjoner, boring, styring av vedlikehold og arbeidsmiljø

Publisert: 12. august 2015

Avvik

Eni Norge - Goliat - Logistikk

Publisert: 15. juli 2015

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Styring av arbeidsmiljø og forberedelser til drift

Publisert: 3. juli 2015

Avvik

Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. mai 2015

Avvik

Wintershall Norge AS - Brage - Kran og løfteoperasjoner, og styring av vedlikehold

Publisert: 20. april 2015

Avvik

Maersk Drilling - Mærsk Giant - Gransking av livbåthendelse

Publisert: 8. april 2015

Avvik

Tilsynsrapport - Statoil - Statfjord C - Beredskap

Publisert: 6. mars 2015

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold

Publisert: 13. februar 2015

Avvik

Leiv Eiriksson - Risikoutsatte grupper og beredskap

Publisert: 19. januar 2015

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - beredskap

Publisert: 14. juli 2014

Avvik

Pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia

Publisert: 4. juli 2014

Avvik

Statoil - Norne FPSO - Beredskapsstyring

Publisert: 8. mai 2014

Avvik

Maersk Drilling Norge AS - Mærsk Guardian - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. april 2014

Avvik

ConocoPhillips Skandinavia AS - Eldfisk 2/7-S - Beredskap og materialhåndtering

Publisert: 21. april 2014

Avvik