Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet, ga Ptil Prosafe AS varsel om pålegg. Les: varsel om pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia.
I overensstemmelse med varslet, gis Prosafe AS nå følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav, § 21 om oppfølging, aktivitetsforskriften § 4 om koordinerende arbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøloven § 6-1 om valg av verneombud, pålegges Prosafe følgende: Prosafe må gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i samsvar med regelverket.

Følgende elementer skal inngå:

- Gjennomføre manglende kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforhold på Regalia jf. rapportens punkt 5.1.2.
- Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak, jf. rapportens punkt 5.1.3.
- Sikre nødvendig ansvarsavklaring og kompetanse hos personell som har oppgaver innenfor arbeidsmiljøområdet jf. rapportens punkt 5.1.4.
- Etablere felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (AMU) og sikre at det velges hovedverneombud (HVO) jf. rapportens punkt 5.1.5.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 30.9.2014. Petroleumstilsynet skal ha melding når pålegget er etterkommet.