Tilsynet ble gjennomført 5. og 22. mars 2019. 

Bakgrunn

Ptil deltar på utvalgte beredskapsøvelser som operatørselskapene meddeler oss årlig eller kvartalsvis. Deltakelse på slike øvelser er en tilsynsaktivitet.

I mars i år deltok vi på to ulike beredskapsøvelser i regi av Mol.

Den 5. mars gjennomførte vi tilsyn ved å mobilisere egen beredskapssentral. Basert på observasjoner under øvelsen kalte vi Mol inn til møte den 8.3. hvor vi meldte tilbake om forhold relatert til kompetanse, proaktiv beredskap og kommunikasjon (internt i andrelinje og eksternt). Basert på vår tilbakemelding valgte Mol å gjennomføre en ny beredskapsøvelse, som vi valgte å observere den 22. mars.

Andrelinje-beredskap bemannes av selskapet ResQ på vegne av Mol.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Mols håndtering av fare- og ulykkessituasjoner (andrelinje beredskap) er i tråd med regelverket.

Resultat

Mols andrelinje beredskapsledelse framsto under begge øvelsene som lite proaktiv. Det var uklart hvordan andrelinje sikret et overblikk over situasjonen og hvordan de la en strategi for best mulig bruk av ressurser. For at andrelinje skal kunne stille de riktige spørsmålene og sette riktig prioritet på egne oppgaver og eksterne ressurser, er det avgjørende at de har forståelse for situasjonen, samt kunnskap og kompetanse om pågående operasjoner med tilhørende ressurser.

Tilsynet identifiserte ett brudd på regelverket. Dette omhandler manglende kompetanse for håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, og at Mol ikke har sikret seg at personell i andrelinje beredskapsorganisasjon har den kompetansen som er nødvendig for å sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Mol redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 21. mai 2019.