I dagene 21. – 24. mars 2017 førte vi tilsyn med Statoils styring av beredskap, logistikk og arbeidstakermedvirkning på Troll C.

Mål 

I tilsynet rettet vi særlig oppmerksomhet mot at risiko skal vurderes både enkeltvis og samlet i forkant av beslutninger, og at besluttede tiltak skal ivareta krav til beredskap, logistikk og arbeidsmiljø både på kort og lang sikt.

Tilsynet med arbeidstakermedvirkning var forankret i vårt hovedtema for 2017 - "Trenden skal snus", og spesielt hovedtemaets spissing mot partssamarbeid. Et velfungerende partssamarbeid skal bidra til at saker med betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø blir tilstrekkelig belyst og dermed bidrar til mer robuste løsninger.

Resultat

Tilsynet påviste avvik fra regelverkskrav knyttet til:

 • Beredskapsanalyser
 • System for trening av beredskapsorganisasjonen offshore
 • Sikkerhet ved MOB-operasjoner
 • Helikopterdekk
 • Oppfølging av avvik innenfor logistikk
 • Sikkerhetsmerking og bruksanvisninger for løfteutstyr
 • Oppfølging og vedlikehold av løfteutstyr
 • Brukeropplæring og trening med hensyn til kran og løft
 • Vernetjenesten

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Skilting og merking
 • Vedlikehold av beredskapsrelatert utstyr
 • Beredskapsbemanning, kompetanse og dokumentasjon
 • Livbåter
 • Koordinerende arbeidsmiljøutvalg (K-AMU) for Trollfeltet
 • Troll C arbeidsutvalg
 • Oppfølging av kjemikalier og eksponeringsforhold

Statoil har fått frist til 22. mai 2017 med å redegjøre for hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.