Tilsynet ble gjennomført i perioden fra november 2021 til april 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å se til at Vår Energi etterlever regelverkskrav knyttet til styring av planlegging, risikovurdering og gjennomføring av relevant bore- og brønnoperasjoner.

Resultat

Tilsynet identifiserte fem avvik og tre forbedringspunkter:

Avvikene omfattet:

  • Manglende funksjonsprøving på BOP-styresystemer
  • Mangelfulle prosedyrer og kjennskap til prosedyrer
  • Mangelfull etablering og oppfølging av kompetansekrav innen brønnkontroll
  • Mangelfull utforming av brønnkontrollutstyr
  • Mangelfull kommunikasjon og informasjon

Forbedringspunktene omfattet:

  • Manglende merking av BOP kontrollsystemet etter fjerning av avledningsventilen
  • Mangler ved utstyr i boreanlegget
  • Mangelfull trening og øvelser

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi innen 30. august 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.