Alvheim er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, vest for Haugesund og nær grensen til britisk sokkel. Feltet er bygget ut med havbunnsbrønner og en flytende produksjonsinnretning, Alvheim FPSO. Produksjonen startet i juni 2008. Det norske er operatør for feltet.

Ptil gjennomførte 13.8 og 25.-27.8.2015 tilsyn med Det norskes styring av vedlikehold, materialhåndtering og beredskap på Alvheim FPSO. Tilsynet ble gjennomført i form av et møte med organisasjonen på land etterfulgt av intervjuer og verifikasjoner ombord på innretningen.

Resultat

Tilsynet påviste avvik fra regelverket knyttet til:

 • Trening og øvelser med MOB-båt
 • Trening på nødprosedyre for kraner
 • Dokumentasjon for løfteutstyr
 • Stillas

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

 • Klassifisering, planlegging og prioritering av vedlikehold
 • Egenkontroll av løfteutstyr
 • Korrosjon på løfteinnretninger og innfestinger for MOB-båt
 • Lekkasje av hydraulikkolje i kranhus
 • Sperrekart for løfteoperasjoner
 • Vedlikehold av livbåter
 • Trening og øvelser
Det norske har fått frist til 26. oktober for å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.