Hendelsen skjedde 16. januar 2019 mens West Hercules var i gang med boring av letebrønn 7132/2-1 i Barentshavet.

West Hercules er en sjettegenerasjon halvt nedsenkbar, boreinnretning av typen GVA 7500, som er operert og eid av Seadrill Management (Seadrill). Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i 2012.

Brønn 7132/2-1 tilhører utvinningstillatelse 857, hvor Equinor Energy (Equinor) er operatør. 

Hendelsen

Klokken 22:46 den 16. januar ble den nedre stigerørspakken (lower marine riser package - LMRP) utilsiktet frakoblet idet bunnhullsstrengen skulle passere ned gjennom utblåsningsventilen (BOP).

Hendelsen skjedde i forbindelse med klargjøring til boring av 12 ¼"-seksjonen i brønnen. Boring av topphullseksjonene 42" og 17 ½" var ferdigstilt. Dette innbefattet boring, sementering og trykktesting av siste satte foringsrør 20x13 3/8" på 595 meter målt dyp.

Det var rolig sjø med 0.4 meter hiv og gode værforhold da hendelsen skjedde. Vanndypet på lokasjonen er 293 meter.

Da nedre stigrerørspakke ble frakoblet ble kutteventilen automatisk aktivert, og væsken (sjøvann) fra stigerør ble drenert ut i sjøen. Observasjoner i ettertid viste at kutteventilen ikke hadde kuttet borestrengen. Den var låst fast i kutteventilen i BOP.

Ptil besluttet 18. januar å iverksette gransking av hendelsen. Granskningsgruppens mandat var blant annet å kartlegge hendelsesforløpet, vurdere direkte og bakenforliggende årsaker, med vektlegging av både menneskelige, tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold (MTO), i et barriereperspektiv. Mandatet omfattet forhold frem til hendelsestidspunktet.

Konsekvenser

Hendelsen medførte ikke personskade eller miljøskadelige utslipp til ytre miljø.

Hendelsen oppstod mens brønnen var sikret med foringsrør og sementplugg i bunnen. Det var derfor ikke fare for utslipp fra reservoaret til ytre miljø.

Hadde den samme hendelsen oppstått på et senere tidspunkt med hydrokarboner tilstede, kunne situasjonen imidlertid blitt mer krevende med miljøskadelige utslipp til ytre miljø.

Årsak

Den direkte årsaken til hendelsen var feil ved det automatiske frakoblingssystemet (ADS – Automatic Disconnect System) som gav signal til frakobling av nedre stigerørspakke fra BOP.

Brudd på regelverket

Vår gransking har identifisert seks avvik fra regelverket. Disse kan knyttes til:

  • Risikostyring
  • Kompetanse og kapasitet
  • Prosedyrer og etterlevelse
  • Vedlikehold
  • Endringsstyring
  • Påseplikt

Hva skjer nå?

Vår gransking er nå ferdig. Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Dette gjelder de fem første kulepunktene i listen over.

Det siste avviket omhandler påseplikt, og er rettet mot den ansvarlige operatøren. Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan dette avviket vil bli håndtert.

Begge selskapene har fått frist til 29. mai 2019 med å gi oss tilbakemelding.