Tilsynet ble gjennomført i perioden 10. – 17. juni 2022. Luftfartstilsynet (Ltil) deltok på tilsynet og bistod i revisjonen av helikopterdekket.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av beredskap, samt verifisere at helikopterdekk er i henhold til forskriftskrav for å bidra til sikre helikopteroperasjoner og transport av personell. 

Resultat

Innenfor beredskap ble det under tilsynet identifisert to avvik knyttet til:

  • MOB-båt trening
  • Vedlikehold på tauleidere

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til systematikk for trening og øvelser av stedfortreder.

Luftfartstilsynet (LT), som var vår bistandsetat for tilsynet med helikopteroperasjoner, identifiserte ti avvik.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor melde tilbake til oss hvordan de vil håndtere avvikene og hvordan de vurderer forbedringspunktet som er observert. Svarfrist er satt til 15. september 2022.