Mål

Goliat kom til Norge i april 2015 og ble slept ut til feltet og installert i mai/juni. ENI hadde da samtykke, datert 20.4.2015, til å ta i bruk boligkvarter og offshorekranene på innretningen. Dette samtykket ble gitt i forkant og er uavhengig av samtykket til å ta bruk Goliat FPSO som ble gitt 19.1.2016.

I løpet av 2012, 2014 og 2015 har Ptil gjennomført flere tilsynsaktiviteter med logistikk. Det ble identifisert avvik og forbedringspunkter på alle disse tilsynene. Ptils logistikktilsyn på Goliat i juni 2015 avdekket at flere av de samme forholdene, både tekniske og operasjonelle, som var identifisert i de tidligere tilsynene, enda ikke var utbedret.

Målet med tilsynet i januar 2016 var å vurdere om samsvar med krav i regelverket innen fagområdet logistikk og krav til arbeidstakermedvirkning nå var ivaretatt.

Resultat

Det er påvist alvorlige brudd på regelverket innenfor fagområdet logistikk.

Avvik og forbedringspunkt

Tilsynet identifiserte to avvik fra kravene i regelverket. Det ble videre identifisert ett forbedringspunkt.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort, har vi gitt Eni to pålegg. Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Hva skjer nå?

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes oss innen 04.03.2016. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.