Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 9. til 12. februar 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at systemet for styring av arbeidsmiljø tilfredsstiller kravene i regelverket.

Resultat

Tilsynet vårt identifiserte ti avvik. Disse omfattet:

  • Regelverksgrunnlag
  • Støy
  • Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
  • Psykososiale forhold
  • Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier
  • Personlig verneutstyr
  • Varsling
  • Felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Kompetanse og opplæring innen arbeidsmiljø

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Island Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 20. april 2021.