Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 29. januar til 13. februar.

Bakgrunn

Bakgrunnen for aktiviteten er tidligere oppfølgingsaktiviteter med Equinor knyttet til fleksible stigerør, tidligere hendelser og den potensielle risikoen svekket integritet for fleksible stigerør medfører.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp Equinors integritets-, risiko-, og barrierestyring av fleksible stigerør og sikkerhetssystem på Snorre B og verifisere at driften er i henhold til interne krav og krav i forskrifter, inkludert kontinuerlig forbedring og risikoreduksjon.

Resultat

Det ble identifisert seks avvik knyttet til:

  • Vurdering av konsekvens av verste prosessbrann
  • Planlegging og prioritering av observasjoner i TIMP-verktøyet
  • Operasjon av fleksible stigerør
  • Systematisk oppfølging av nødavstengingsventiler
  • Styring av kompetanse
  • Vedlikeholdsstyring for fleksible rør

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Jevnlig vurdering av forutsetningene i totalrisikoanalysen (TRA)
  • Oppfølging av MiS-Risk
  • Alarmer i sentralt kontrollrom

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktene som ble observert.

Svarfrist er satt til 15. april 2020.