Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden november 2013 til juni 2014.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets styring og ivaretakelse av beredskapsledelse, både i første og andre linje, og ledelsens strategi for dette var i henhold til regelverket, jf. aktivitetsforskriften kapittel XIII om beredskap.

Resultat

Det ble identifisert to avvik under tilsynet knyttet til:

  • Beredskapsledelse på Jotun A
  • Trening og øvelser

Det ble videre identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Vedlikehold
  • Evakueringsveier

Hva skjer videre?

Vi har bedt ExxonMobil redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Svarfrist er satt til 15. august 2014.