Tilsynet ble gjennomført i perioden 11. til 14. april 2019. Tilsynet fokuserte på logistikk inkludert materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, arbeid i høyden, stillas, tilkomstteknikk og styring av helserisiko hos dere på Ula D og P.

Mål

Målet for aktiviteten innen logistikk var å føre tilsyn med:

 • Selskapets styring og ledelse av materialhåndtering
 • Løfteoperasjoner og teknisk tilstand på løfteutstyr på Ula D og P
 • Følge opp at Aker BP sin styring av vedlikehold av løfteutstyr og stillasmateriell er i henhold til selskapets og myndighetenes krav innen tilsynsområdet
 • Følge opp oppgaver som utføres av stillasbransjen
 • Tilkomstteknikk og arbeid i høyden
 • Følge opp funn fra tidligere tilsyn

Målet for aktiviteten innen arbeidsmiljø var å:

 • Vurdere om Aker BP sine systemer for styring og oppfølging av helserisiko i arbeidsmiljøet på Ula D og P er i samsvar med krav i regelverket
 • Vurdere ivaretakelse av kapasitet og kompetanse innenfor arbeidsmiljø
 • Vurdere roller og ansvarsforhold
 • Vurdere hvordan Aker BP tilrettelegger for reell arbeidstakermedvirkning
 • Følge opp funn fra tidligere tilsyn

Resultat

I tråd med innhold i varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan Aker BP har håndtert enkelte tidligere påviste avvik som del av dette tilsynet.

Følgende avvik er ikke håndtert i tråd med Aker BPs tilbakemelding(er) av 16.06.2016,

 • Avvik om stillas
  • Begrunnelse: Mangler ved stillas
 • Avvik om vedlikehold av offshorekraner
  • Begrunnelse: Mangelfullt vedlikehold av offshorekraner

Det ble identifisert 13 avvik fra regelverket:

 • Beslutningsgrunnlag relatert til trappegåing på Ula D
 • Ergonomiske forhold ved manuell betjening av ventiler
 • Kjemisk eksponering
 • Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø
 • Roller og ansvar
 • Opplæring i helserisiko
 • Kompetanse
 • Risikovurdering av adkomst til stillas
 • Oppfølging av stillas
 • Kompetanse knyttet til stillasbygging og tilkomstteknikk
 • Vedlikehold
 • Oppfølging av løfteinnretninger
 • Vedlikehold offshorekraner

Det ble identifisert 4 forbedringspunkter:

 • Klassifisering av kjemikalier i drift
 • Lokale prosedyrer for kran og løfteoperasjoner
 • Interne krav for arbeid i høyden
 • Logistikkplanlegging

Tilsynet avdekket store mangler med tilrettelegging og oppfølging av arbeid i høyden samt stillas.

Hva skjer nå?

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå gitt pålegg til Aker BP.

En tidfestet plan for å etterkomme påleggene skal oversendes Ptil innen 19. juni 2019. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.