Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Kontinuerlig forbedring
 • Risikoreduksjon
 • Kompetanse
 • Kartlegging av risiko

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Løfteoperasjoner
 • Merking av kranbjelker
 • Offshorekraner
 • Ressurser
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Gjennomføring og oppfølging av trening i beredskapsorganisasjonen
 • Trening av beredskapspersonell

Statoil har fått frist til 4.november 2015 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 225 km vest for Brønnøysund. Feltet er bygd ut med en flytende strekkstaginnretning i betong som er plassert over en bunnramme.

Produksjonen på Heidrun startet i 1995.