Tilsynet ble gjennomført i perioden 24. april til 2. juni 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å føre tilsyn med at Wellesley og Odfjell, sammen med hovedleverandører av bore- og brønntjenester, etterlever regelverkskrav knyttet til planlegging, erfaringsoverføring, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnaktivitetene.

Resultat

Vi identifisert ett avvik under tilsynet som var knyttet til mangelfulle krav til brønnkontrollkompetanse (Wellesley).

Videre identifiserte vi også ett forbedringspunkt knyttet til mangelfull oppfølging av egne krav til brønnkontrollkompetanse (Odfjell).

Hva skjer nå?

Vi har bedt selskapene redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble identifisert. Svarfrist er satt til 11. september 2023.