Tilsynet ble gjennomført fra 21. til 24. september 2021. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Island Offshores styring av arbeidsmiljø samsvarte med regelverkets krav, samt å følge opp avvik fra tidligere tilsyn innenfor arbeidsmiljø. I tilsynet ble det rettet oppmerksomhet mot følgende tema:

 • Enkeltvis og samlet risiko for ulike grupper om bord på Island Constructor
 • Kartlegginger av arbeidsmiljø på innretningen, både område- og eksponeringskartlegginger, samt av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Prioritering og oppfølging av tiltak
 • Roller og ansvar innen arbeidsmiljø både i landorganisasjonen og om bord
 • System for ivaretakelse av kapasitet og kompetanse innen arbeidsmiljø
 • Avvikshåndtering av forhold innen arbeidsmiljø
 • Arbeidstakermedvirkning om bord
 • Kontinuerlig forbedring og oppfølging av funn fra tidligere tilsyn mot selskapet og Island Wellserver innen arbeidsmiljø

Resultat

Vi identifiserte i alt sju avvik og ett forbedringspunkt i tilsynet.

Avvikene omfattet

 • Styring av arbeidsmiljø
 • Kompetanse, roller og ansvar innen arbeidsmiljø
 • Støy
 • Kjemisk helsefare
 • Belysning
 • Ergonomisk tilrettelegging
 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Forbedringspunktet gjaldt

 • Psykososialt arbeidsmiljø

Oppfølging av tidligere avvik

Vi undersøkte også hvordan Island Offshore har håndtert fem tidligere identifiserte avvik etter tilsyn med innretningen Island Wellserver.

Følgende avvik var ikke håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger til oss:

 • Avvik om manglende vedlikehold av SUT innen arbeidsmiljø.
 • Avvik om styring av arbeidsmiljø
 • Avvik om kompetanse
 • Avvik om mangelfull kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø for entreprenører/3.part om bord.
 • Avvik om arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Hva skjer nå?

Vi har bedt Island offshore redegjøre for oss hvordan avvikene bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av det forbedringspunktet som er observert. Svarfrist er satt til 1. februar 2022.