Lundin er i ferdigstillingsfasen for produksjonsinnretningen Edvard Grieg og planlagt oppstart av produksjon er november 2015.

Målet med tilsynet var å verifisere at Lundin ivaretar kravene i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Kompetanse
  • Arbeidsmiljøforhold

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Dokumentasjon
  • Arbeidsmiljøutvalget (K-AMU)
  • Arbeidsprosesser
  • Avvikshåndtering
  • Operatørens hovedbedriftsansvar
  • Påseansvar
  • Kartleggingsaktiviteter
  • Kjemikaliestyring

Lundin har fått frist til 4.9.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.