Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 17. – 19. oktober 2018.

Mål

Målet med denne tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring med beredskap på Skarv-innretningen. Vi ville også føre tilsyn med hvilke prosesser Aker BP har etablert som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen, og at disse var kommunisert ut til beredskapsorganisasjon for å sikre en robust beredskap på Skarv. 

Vi skulle også føre tilsyn med at system for kontinuerlig forbedring var implementert og at partssamarbeidet blir ivaretatt.

Resultat

Vi identifiserte tre avvik knyttet til:

  • Evakueringsvei
  • Bemanning av førstehjelpslaget
  • Trening og øvelse i bruk av peronellbasket (FROG)

Vi identifiserte også fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Skilting og merking
  • Loggføring etter øvelser/trening
  • Det benyttes ikke samme type MOB-båt under trening på land som den type Skarv har om bord
  • Registrering og oppfølging av frafall fra deltakelse i treninger
  • Ikke trent eller øvet på alle definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU)

Aker BP har fått frist til 18. desember 2018 med å redegjøre hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.