Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets etterlevelse av egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold innen tilsynsområdene. Arbeidsmiljøforhold for personell på dekk og boredekk ble vektlagt, samt selskapets tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning gjennom vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til Innretningsspesifikke prosedyrer, slangestasjoner, dokumentasjon, samarbeid mellom bedriftshelsetjenestene, vernearbeid og opplæring og informasjon.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til bemanning i driftsfasen, nød-operasjon av løfteutstyr, vedlikehold av ståltau, tekniske og administrative forhold, kartlegging og risikovurdering og oppfølging av tiltak.

Songa har fått frist til 1. august 2017 med å redegjøre for hvordan observasjonene vil bli håndtert.