Mål

I perioden 23. august til 7. september 2017 førte vi tilsyn med Aker BP, for å verifisere at Aker BPs styring av endringsprosesser og arbeidsmiljørisiko samt tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning er i samsvar med regelverkets krav.

Resultat 

Tilsynet viste at endringer som følge av integrasjonsprosessen i Aker BP foreløpig har hatt begrenset påvirkning på Alvheim FPSO, men integrasjonen har medført nye prosedyrer som det kunne være utfordrende å orientere seg i. Det var etablert ulike arenaer i Alvheim driftsorganisasjon hvor HMS-forhold diskuteres og der vernetjenesten også deltok.

Vi fikk inntrykk av at både ledelse og vernetjenesten har hatt fokus på å forbedre arbeidstakermedvirkningen.

Tilsynet identifiserte fem avvik og ett forbedringspunkt. Avvikene gjaldt styring av arbeidsmiljø, arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, hørselsskadelig støy, benzeneksponering og informasjon og opplæring i arbeidsmiljøforhold. Forbedringspunktet var relatert til arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere.

Vi har bedt Aker BP innen 1. desember 2017 gjøre rede for hvordan avvikene vil bli håndtert.