Tilsynet ble gjennomført fra 30. august til 13. september 2023. 

Pålegget ble varslet 13. november 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene på COSLPromoter samsvarer med krav i regelverket. I tillegg ble to tidligere avvik fulgt opp.

Resultat

Det ble i tilsynet identifisert flere avvik innen arbeidsmiljø som enkeltvis og samlet kunne føres tilbake til mangelfull styring av arbeidsmiljø.

Totalt identifiserte vi 16 avvik knyttet til

 • avviksbehandling
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • styring av muskel- og skjelettplager
 • utforming av shakerområdet
 • støy
 • støy og hånd-arm vibrasjon fra håndholdt verktøy
 • ventilasjon og prosessavsug
 • personlig verneutstyr
 • kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly
 • lagring og håndtering av H2S-fjerner
 • felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (FS-AMU)
 • vernetjenesten
 • brønnkontrollkompetanse
 • etterlevelse av prosedyrer
 • trening og øvelse
 • vedlikehold

I tillegg identifiserte vi tre forbedringspunkter knyttet til

 • oppfølging av andre deltakere
 • belysning
 • underlag for kompetanse om innretningens barrierer

Pålegg

Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket og vi har nå gitt COSL Drilling Europe følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 22 om avviksbehandling, aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse og § 22 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven pålegger vi COSL å:

 1. Gjennomgå selskapets styringssystem for arbeidsmiljø som blant annet skal sikre kompetanse, kartlegginger, risikovurderinger, bruk av tiltak, korrigering av feil og mangler og forbedring. Arbeidet skal inkludere en analyse av bakenforliggende årsaker til påpekte mangler knyttet til styring av arbeidsmiljø i COSL.
 2. Gjennomføre nødvendige forbedringstiltak på systemnivå i COSL basert på ovennevnte gjennomgang og analyse.
 3. Sikre at resultater og læring (som følge av punkt 1 og 2) også omfatter andre innretninger med SUT under COSL sitt ansvarsområde i Norge.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1. juni 2024. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 15. desember 2023. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp.